Selectie

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.

Procedura operationala pentru selectia participantilor in proiect —>procedura_selectie

Comisia de selectie , numita prin Decizia nr.20/10.10.2015

 1. prof. Mangîr Gabriela Președinte
 2. prof.Picealcă Corneliu membru – comisie de selecție, evaluare competente lingvistice
 3. prof.Ghineț Lavinia membru – comisie de selecție, evaluare competente lingvistice
 4. prof. Carpen Lenuța-Manuela Membru – comisie de selecție, evaluare competente IT
 5. prof. Panaete Adrian Membru – comisie de selecție, evaluare competente IT
 6. prof. Manolache Cristina Observator – departamentul proiecte – Casa Corpului Didactic Botoșani

 Metode de selecție și pondere în rezultatul final

 • Evaluarea dosarului de candidatură admis/respins
 • Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză 30%
 • Proba de evaluare scrisă la informatică și TIC 30%
 • Proba de evaluare practică a competențelor TIC 30%
 • Evaluarea portofoliului individual 10%

 Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu

–    22-26 octombrie 2015 Depunerea dosarului de candidatură
–    27-28 octombrie 2015 Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor
–   29 octombrie 2015 Afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice
–    2-6 noiembrie 2015 Desfășurarea probelor scrise și practice
–    7 noiembrie 2015 Afișarea rezultatelor la avizierul elevilor, pe situl liceului și pe blogul proiectului
–    9 noiembrie 2015 Depunerea contestațiilor la secretariat (intre orele 8-12)
–    10 noiembrie 2015 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul liceului și apoi se vor depune la catedra de informatică la coordonatorul de proiect prof. Cardaș Cerasela-Daniela, zilnic intre 12.00-14.00.

 Condiții de  înscriere la concursul de selecție:

 • Elevul să fie înscris în anul școlar 2015-2016 în clasa a X a sau a XI a, profil real, specializarea matematică-informatică;
 • Elevul a obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,00 la disciplina informatică în anul școlar 2014-2015 .

Criterii de departajare

 • nota obținută la proba scrisă de informatică și TIC
 • media anuală școlară pe anul școlar 2014-2015

 Conținutul dosarului de candidatură

 • Cerere de înscriere ; CERERE DE ÎNSCRIERE
 • Scrisoare de intenție semnată de elev și de susținătorul legal (părinte);
 • Recomandarea dirigintelui; Recomandare-diriginte
 • Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali; acord_parinte
 • CV Europass semnat de titular;
 • Pașaport lingvistic;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Portofoliul individual al candidatului (contribuție la proiecte , participare la concursuri de informatică, colaborări cu firme IT, certificări digitale și lingvistice (ECDL, Cisco, Cambridge, IELTS)).

 PROBE DE EVALUARE- CONȚINUTURI- Bibliografie

 1. Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză: Test standardizat , nivel B1 în Cadrul European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine;

Receptarea mesajelor transmise oral sau in  scris in diferite situaţii de comunicare: Identificarea sensului global al unui mesaj, selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii  unei sarcini structurate de lucru, recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text literar

Forme de prezentare a conţinuturilor: Prezentări orale (de dificultate şi lungime medie) pe teme de interes,texte de informare generală, paragrafe / texte descriptive şi narative, texte adecvate profilului

Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare: descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri; redactarea de texte funcţionale simple                   Forme de prezentare a conţinuturilor: Ddescrieri de obiecte, persoane, povestire orală / scrisă, rapoarte orale / scrise scurte

Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă: Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns, redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate păreri despre subiecte legate de preocupările tinerilor

Forme de prezentare a conţinuturilor: Dialogul, conversaţia cotidiană, discuţia, scrisori oficiale simple, funcţii comunicative ale limbii necesare performării acestei competenţe

Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare: Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă

Forme de prezentare a conţinuturilor: Mesaje orale (înregistrate sau emise de profesor sau elevi), prezentări (înregistrări audio), texte literare scurte

 1. Proba de evaluare scrisă la informatică și TIC: test pentru verificarea cunoștințelor de programare și a noţiunilor de internet ;
 • Manual Informatica Clasa a IX a – Mariana Milosescu – Profilul Real
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC  (manual pentru clasa a IX-a)

 

Algoritmi elementari reprezentați în limbaj pseudocod

Prelucrarea numerelor : • prelucrarea cifrelor unui număr (de exemplu, suma cifrelor, testarea proprietăţii de palindrom, etc.) • probleme de divizibilitate (de exemplu, determinarea divizorilor unui număr, determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c., testare primalitate, etc.) • calculul unor expresii simple (sume, produse, etc.) 2. Prelucrarea unor secvenţe de valori • determinare minim/maxim • verificarea unei proprietăţi (de exemplu, dacă toate elementele din secvenţă sunt numere perfecte, etc.) • calculul unor expresii în care intervin valori din secvenţă (de exemplu: numărarea elementelor pare/impare, etc) • generarea şirurilor recurente (de exemplu: şirul Fibonacci)

 • Elementele de bază ale limbajului de programare C++

Vocabularul limbajului • Tipuri simple de date (standard) • Constante, variabile, expresii • Citirea/scrierea datelor • Structuri de control

 • Noţiuni legate de Internet

Protocolul de transmisie TCP/IP • Browser- protocolul http • Servicii oferite în Internet • WWW (World Wide Web) • E-mail • Chat • FTP • Tipuri de comunicaţii • Browser • Provider • Adresarea pe Internet – adrese de pagini și de e-mail • Măsuri de securitate în utilizarea Internetului • Apărarea împotriva viruşilor • Firewall

 1. Proba de evaluare practică a competențelor TIC: crearea unei pagini HTML pe baza unor cerințe date.
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor -TIC  (manual pentru clasa a IX-a)
 • http://www.w3schools.com/html/
 • https://www.codecademy.com/courses/html-one-o-one/0/1

 

 • Crearea şi editarea paginii HTML: blocuri preformatate, culoarea de fond, culoarea textului, stiluri pentru blocuri de text
 • Fonturi: culoare, familia fontului, dimensiune, alinierea blocurilor de text
 • Liste: ordonate și neordonate
 • Imagini: adresa URL , chenar, dimensiune, aliniere, alinierea textului în jurul imaginii, imagini pentru fundalul paginii, imagini folosite ca legături
 • Legături: către o pagină din acelaşi director, către un site, utilizarea unei imagini ca legătură
 • Tabele HTML: celule, rânduri, coloane, chenare, aliniere, culoare de fond , margini, antet

 

Rezultatele selecției (lista în ordine descrescătoare a punctajelor cumulate la cele 4 probe , respectiv  24 elevi admiși, 3 elevi rezervă și elevii respinși) vor fi făcute  publice prin publicarea la avizierul elevilor , pe situl liceului și pe blogul proiectului .